لینک خرید فایل(مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal)

کلراید خوردگی بتن نفوذ ناپذیر فولاد مقاوم سرویس دهی,تغیر شکل رفتار دینامیکی نرخ کرنش تنش کرنش انحنا تنش سه محوره,خوردگی ضخامت کاور مقاومت ویژه الکتریکی سازه ساختار فولاد,ضریب انبساط حرارتی روسازی سیمان پرتلند بتن,هیدراسیون تزریق تست غیر مخرب تخلخل دما التراسونیک,واکنش قلیایی خاکستر سرباره,شبکه عصبی رگرسیونمقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal|40216321|nhm40193374|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
 • ترکیبات حاصل شده ژئو پلیمری آمیخته شده با الیاف خاکستر سرباره و پلی وینیل الکل
 • Geopolymer Extruded Composites with Incorporated Fly Ash and Polyvinyl Alcohol Short Fiber

 • تاثیر فولاد میانی بر اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی در سازه بتنی
 • Effect of Embedded Steel on Electrical Resistivity Measurements on Concrete Structures

 • مطالعه آزمایشگاهی انتشار موج از طریق بتن گروتی
 • Experimental Study of Wave Propagation through Grouted Concrete

 • ملات خود متراکم با بهره گیری از مواد خام ثانویه مختلف
 • Self-Consolidating Mortars Using Various Secondary Raw Materials

 • مقاومت برشی هسته بتن سبک با ساختار ساندویچی بتن مسلح شده با الیاف پلیمر
 • Shear Resistance of Lightweight Concrete Core of Fiber-Reinforced Polymer Concrete Sandwich Structure

 • تاثیر سیمان و محتویات آب بر افزایش دمای آدیاباتیک بتن
 • Effects of Cement and Water Contents on Adiabatic Temperature Rise of Concrete

 • مقاومت فشاری و برشی ملات فعال آلکالینی
 • Flow and Compressive Strength of Alkali-Activated Mortars

 • شبیه سازی عددی انتشار موج در ملات ناهمگون
 • Numerical Simulation of Wave Propagation in Mortar with Inhomogeneities

 • ارزیابی آزمایش ضریب انبساط حرارتی و تاثیرات آن بر عملکرد درزهای بتنی در روسازی
 • Evaluation of Coefficient of Thermal Expansion Test Protocol and Its Impact on Jointed Concrete Pavement Performance

 • تاثیر شکل پذیری مصالح بتن بر عملکرد انکرها
 • Influence of Concrete Material Ductility on Headed Anchor Pullout Performance

 • تاثیر نوع فولاد و بتن بر خوردگی احتمالی در طول عمر سرویس دهی
 • Concrete and Steel Type Influence on Probabilistic Corrosion Service Life

 • ویژگی های دینامیکی بتن در حالت تنش سه محوری
 • Dynamic Properties of Plain Concrete in Triaxial Stress State

 • تاثیر سیلیکا فوم بر گرمای هیدراسیون و مقاومت فشاری بتن های با عملکرد بالا
 • Silica Fume Effect on Hydration Heat and Compressive Strength of High-Performance Concrete

 • مقاومت در محل ترکیبات بتن عرشه پل
 • In-Place Resistivity of Bridge Deck Concrete Mixtures

 • جمع شدگی خودبخودی بتن با سوپر پلیمر جذبی
 • Autogenous Shrinkage of Concrete with Super-Absorbent Polymer

 • تاثیرات مولکولی و خصوصیات الکترو سینتیکی پوزولان بر هیدراسیون
 • Effects of Molecular and Electrokinetic Properties of Pozzolans on Hydration

 • تغییرات ژل سیلیکات کلسیم هیدراته توسط واکنش هیدرو ترمال قلیایی
 • Belite Cements Modifications of Calcium Silicate Hydrate C-S-H) Gel by Alkaline Hydrothermal Activation

 • پارامترهای موثر بر خوردگی و ظرفیت کششی رشته های پس کشیده
 • Parameters Influencing Corrosion and Tension Capacity of Post-Tensioning Strands

 • همبستگی رئولوژی بتن خودمتراکم با ملات
 • Correlating Rheology of Self-Consolidating Concrete to Corresponding Concrete-Equivalent Mortar

 • خصوصیات جابجایی بتن خود متراکم
 • Transport Properties of Self-Consolidating Concrete

 • شبیه سازی هیدراسیون سیمان آمیخته با خاکستر سرباره با میزان کم کلسیم
 • Simulation of Low-Calcium Fly Ash Blended Cement Hydration

 • آستانه خوردگی کلریدی بحرانی در میله های گالوانیزه
 • Critical Chloride Corrosion Threshold of Galvanized Reinforcing Bars

 • ارزیابی واکنش قلیایی سیلیسی آزمایش میکرو بار بتن
 • Evaluation of Alkali-Silica Reaction by Concrete Microbar Test

 • روش نوین و منعطف اندازه گیری نفوذ مصالح سیمانی
 • Novel and Flexible Dual Permeability Measurement Device for Cementitious Materials

 • اصول استریولوژیکی مدل سازی فضایی بکار رفته در مسلح سازی بتن توسط فولاد در کشش
 • Stereological Principles of Spatial Modeling Applied to Steel Fiber-Reinforced Concrete in Tension

 • 2. توسعه واکنش قلیایی سیلیسی تحت بار فشاری و تاثیرات آن در رفتار بتن
 • Development of Alkali-Silica Reaction under Compressive Loading and Its Effects on Concrete Behavior

 • اثرات متقابل دمای بالا زمان اختلاط طولانی و ترکیبات شیمیایی در رئولوژی بتن تازه
 • Coupled Effects of High Temperature Prolonged Mixing Time and Chemical Admixtures on Rheology of Fresh Concrete

 • ساختار منافذ بتن با ترکیبات معدنی و تاثیرات آن بر جمع شدگی ناشی از دست رفتن آب
 • Pore Structure of Concrete with Mineral Admixtures and Its Effect on Self-Desiccation Shrinkage

 • سنجش بتن توسط مواد پوزولانی به منظور آزمایش نفوذ سریع کلراید
 • Benchmarking Concretes with Pozzolanic Materials in Terms of Rapid Chloride Penetration Test

 • تنظیمات الکترود برای اندازه گیری مقاومت ویژه بتن
 • Electrode Configurations for Resistivity Measurements on Concrete

 • سخت شدگی در مقابل تغیر شکل و کارایی کامپوزیت های الیافی هیبریدی
 • Deflection Hardening and Workability of Hybrid Fiber Composites

 • تکنیک های تسکین دهنده برای سازه با آسیب های بتنی ناشی از تغیرات بوجود آمده در اثر واکنش قلیایی سیلیسی
 • Mitigation Techniques for Structures with Premature Concrete Deterioration due to ASRDEF

 • ترکیب مانیتورینگ سازه و تست های آزمایشگاهی برای ارزیابی تورم ناشی از واکنش قلیایی در سد سازی
 • Combination of Structural Monitoring and Laboratory Tests for Assessment of Alkali-Aggregate Reaction Swelling:Application to Gate Structure Dam

  10. ارزیابی سیستم مهار خوردگی در دیوارهای حائل پل

  Ten-Year Field Evaluation of Corrosion-Inhibiting Systems in Concrete Bridge Barrier Walls

  11. سخت شدگی بتن خود متراکم در تولید مداوم با توجه به حالت مصالح تازه و سخت شده

  Self-Consolidating Concrete Robustness in Continuous Production Regarding Fresh

  and Hardened State Properties

  12. تاثیر نوع سنگدانه و سایز آن در شکل پذیری و خصوصیات مکانیکی ترکیبات سیمانی

  Influence of Aggregate Type and Size on Ductility and Mechanical Properties of Engineered Cementitious Composites

 • استفاده از لاستیک های بازیافت شده در بتن های نرمال و با مقاومت بالا
 • Use of Recycled Rubber Tires in Normaland High-Strength Concretes

 • میزان خوردگی بحرانی جهت تبدیل شدن به ترک در سازه بتن مسلح
 • Critical Corrosion Amount to Cause Cracking of Reinforced Concrete Structures

 • روش طیف سنجی مدولاسیون موج غیر خطی برای ارزیابی واکنش های قلیایی-سیلی با سرعت فوق العاده سریع
 • Nonlinear Wave Modulation Spectroscopy Method for Ultra-Accelerated Alkali-Silica Reaction Assessment

 • مقاومت سایشی بتن در سازه های هیدرولیکی
 • Abrasion Resistance of Concrete in Hydraulic Structures

 • کنترل رئولوژیکی در سیمانهای ترکیبی مهندسی
 • Rheological Control in Production of Engineered Cementitious Composites

 • مدلسازی استاتیکی جدایی بتن خودمتراکم
 • Modeling Static Segregation of Self-Consolidating Concrete

 • مدلسازی دینامیکی جدایی بتن خودمتراکم
 • Modeling Dynamic Segregation of Self-Consolidating Concrete

 • 8. Shear Behavior of Macro-Synthetic Fiber-Reinforced Concrete Beams without Stirrups
 • سخت شدن خمیر سیمان ژئوپلیمری در تماس با خاکیتر سرباره
 • Setting and Hardening of Geopolymeric Cement Pastes Incorporated with Fly Ash

 • خصوصیات مکانیکی بتن با مقاومت بالا در زمان کم
 • Short-Term Mechanical Properties of High-Strength Concrete

 • تاثیر شکل پذیری مواد در عملکرد بتن تعمیری
 • Influence of Material Ductility on Performance of Concrete Repair

 • 4. Stereology- and Morphology-Based Pore Structure Descriptors of Enhanced Porosity (Pervious) Concretes
 • استفاده از آزمایش فشاری سه محوره در نمونه جهت ارزیابی فشار قالب در بتن خود متراکم
 • Use of Triaxial Compression Test on Mortars to Evaluate Formwork Pressure of Self-Consolidating Concrete

 • تاثیر زمان ساخت و ساز و مصالح درشت دانه در ترک عرشه پل
 • Effects of Construction Time and Coarse Aggregate on Bridge Deck Cracking

 • یک تکنیک مبتنی بر تفکیک نوترون برای تعیین جداسازی فاز حل شده در سیمان پورتلند
 • A Neutron Diffraction-Based Technique for Determining Phase-Resolved Strains in Portland Cement

 • طراحی خمشی بتن مسلح با الیاف
 • Flexural Design of Fiber-Reinforced Concrete

 • 1. مشخصات کششی بتن با سن کم
 • Tensile Properties of Early-Age Concrete

 • 2. آنالیز ویسکو پلاستیک سیمان اکستروژن تحت جریان فشاری
 • Viscoplastic Analysis of Cementitious Extrudates under

  Squeeze Flow

 • تاثیر توالی اختلاط در فعل و انفعال ترکیبات سیمان
 • Influence of Mixing Sequence on Cement-Admixture Interaction

 • انتشار صوتی و التراسونیک جهت مشخص کردن میزان خسارت اعضا بتنی
 • Acoustic Emission and Ultrasound for Damage Characterization of Concrete Elements

 • رفتار مصالح بتن با مقاومت بالا شکل گرفته با صفحات فلزی
 • Material Behavior of an Ultra-High-Performance Concrete Forming Die for Sheet Metal Hydroforming

 • 6. تراکم بتن پیش ساخته و درجه بندی سنگدانه
 • Pervious Concrete Compaction and Aggregate Gradation

 • 7. شبیه سازی فشار آب در سشته شدن بتن تعمیری زیر آب
 • Simulation of Water Pressure on Washout of Underwater Concrete Repair

 • 8. حساسیت به ترک بتن نرمال با مقاومت بالا
 • Cracking Sensitivity of Normal- and High-Strength Concretes


  مطالب دیگر:
  📌پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی📌مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی📌بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی📌پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن📌مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن📌ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن📌پروپوزال ارائه مکانیزمی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران📌مبانی نظری ارائه مکانیزمی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران📌ارائه مکانیزمی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران📌پرسشنامه ارائه مکانیزمی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران📌پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده📌مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده📌ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده📌پروپوزال ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها📌مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها📌ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها📌ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها📌ارزیابی عملکرد شرکت ارائه کننده خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت با روش کارت امتیازی متوازن📌ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ کشاورزی با روش DEA📌پروپوزال ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز📌مبانی نظری ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز📌ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز📌پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA📌مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA📌ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA